Wapno pogaszalnicze podsuszone – odmiana 07

Parametry jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.

/Dz.U.Nr 183, poz. 1229, załącznik nr 6, tabela/

Forma wodorotlenkowa

Jakość nawozu jest badana i atestowana przez akredytowaną

Stację Chemiczną – Rolniczą w Bydgoszczy.

Instrukcja stosowania i przechowywania

Zastosowanie nawozu wapniowego

Wapno to poprawia chemiczne, biologiczne i fizyczne właściwości gleby, a w szczególności:

 • odkwasza glebę,

 • zapobiega unieruchamianiu fosforu,

 • łagodzi ujemne skutki niedoboru magnezu,

 • podwyższa efektywność nawożenia mineralnego i organicznego,

 • sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów,

 • ogranicza rozwój chorób gnilnych i wirusowych

Stosowanie

Wapno to wymaga starannego i równomiernego wysiewu po powierzchni oraz dokładnego wymieszania z całą warstwą orną gleby przy pomocy narzędzi uprawowych. Najkorzystniejszy jest wysiew tego nawozu w okresie pożniwnym na ściernisko. Stosowany do bardzo szybkiego odkwaszania, szczególnie polecany dla gleb ciężkich, średnio ciężkich oraz zbitych. Pod zasiewy jare dopuszcza się również późniejsze terminy wapnowania:

 • przede wszystkim jesień przed wykonaniem orki zimowej

 • okres zimowy na glebach równinnych, gdzie nie występują wiosenne spływy

Najmniej korzystnym, ze względów organizacyjnych i przyrodniczych, terminem wapnowania jest okres wczesnowiosenny.

Wapno powinno być stosowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w zakresie wapnowania gleb. Określenie dawek wapna zamieszczono na drugiej stronie.

Zawartość wszystkich badanych metali ciężkich mieszczą się w granicach zawartości dopuszczalnych w rolnictwie, nie stanowią zatem zagrożenia dla środowiska i nie ograniczają stosowania wapna w rolnictwie.

Zabieg wapnowania zaleca się przeprowadzać co 3-4 lata wg określonych potrzeb i w dawkach wynikających z agrochemicznych badań gleb.

Przewóz i przechowywanie

Wapno przewożone luzem powinno być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia jego rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie.

Wapno odmiany 07 przechowywać luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wapno można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub przechowywania nie wpływa ujemnie na obniżenie właściwości fizykochemicznych.

Przeciwwskazania

Zabrania się składowania wapna:

 • w pasie drogowym- łącznie z rowem

 • pod drzewami – w odległości minimum równej wysokości drzewa,

 • w odległości mniejszej niż 50 m od zasobników i cieków wodnych.

Wielkość dawek wapna pogaszalniczego podsuszonego odmiany 07

W zależności od potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby zaleca się stosować nawóz w dawkach od 2,0 do 12,0 na hektar w zależności od kategorii agronomicznej gleby zgodnie z tabelą:

Optymalne dawki wapna pogaszalniczego podsuszonego odmiany 07

Środki ostrożności

Podczas pracy z nawozem stosować ogólnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. W razie potrzeby wezwać lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: płukać wodą przez 15 min. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie konieczności skonsultować się z lekarzem okulistą.

W przypadku połknięcia: Nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody (jeśli poszkodowany jest przytomny). Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

UWAGA! Chronić przed dziećmi.

Okres przydatności do stosowania wapna odmiany 07: bezterminowo

PHU AGROPASZ

 ul. Jankowska 6
62-100 Wągrowiec

NIP: 673-16-90-608
REGON: 302735311

logo agropasz
  692 154 365 - Tadeusz Linkiewicz
  606 298 119 - Bartosz Paszek
  668 397 540 - Weronika Rychlewska

agropasz@vp.pl
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest PHU AGROPASZ z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowska 6.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.